Gaelic in pre-school

Gaelic medium education in early years

English version

If you would like your child to have pre-school education in Gaelic you don't need to be a Gaelic speaker yourself. Most of the children in Gaelic medium education in Scotland come from homes where the parents do not speak Gaelic.

To apply for a place in a Gaelic speaking pre-school please contact them using the details below.

Nursery

The Gaelic medium nursery is in Bun-sgoil Taobh na Pàirce. As soon as your child is two years old you can put their name on the waiting list. When your child is three you will be offered a place if one is available.

To apply please contact the nursery

0131 553 5856

admin@taobhnapairce.edin.sch.uk.

Your child will have the same learning experiences as children in our other nurseries and will follow the same curriculum. 

Playgroups

We have Gaelic playgroups at the following places.

Leith Community Centre

  • Monday 9:30 to 11:25am
  • Monday 12:30 to 2:30pm

0131 554 4750

lll-leith@ea.edin.sch.uk

Tollcross Community Education Centre

Wednesday and Friday 9:15 to 11:15am

0131 221 5800 

cld-tollcross@ea.edin.sch.uk

Bun-sgoil Taobh na Pàirce

  • Tuesday 9:15 to 11:15am
  • Friday 9:15 to 11:15am

0131 553 5856

admin@taobhnapairce.edin.sch.uk

Read more about Gaelic playgroups on the Edinburgh's Gaelic Playgroups website.

Gaelic version

Chan fheum a' Ghàidhlig a bhith agad ma tha thu airson foghlam ro-sgoile tron Ghàidhlig a bhith aig do phàiste. Tha a' mhòr-chuid den chloinn ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig à dachaighean far nach eil Gàidhlig aig na pàrantan.

Gus iarrtas a dhèanamh airson àite ro-sgoile sa Ghàidhlig, cuir fios thuca leis an fhiosrachadh gu h-ìosal.

Sgoil-àraich

Tha an sgoil-àraich tro mheadhan na Gàidhlig ann am Bun-sgoil Taobh na Pàirce. Cho luath 's a bhios do phàiste dà bhliadhna a dh'aois, faodaidh tu an t-ainm aice/aige a chur air an liosta-fheitheimh. Nuair a bhios do phàiste trì bliadhna a dh'aois, thèid àite a thairgse do do phàiste ma tha àite ann.

Gus iarrtas a dhèanamh, cuir fios dhan sgoil-àraich.

0131 553 5856

admin@taobhnapairce.edin.sch.uk.

Gheibh do phàiste an t-aon fhoghlam sa gheibh clann ann an sgoiltean eile agus leanaidh i/e an t-aon churraicealam. 

Croìleagain

Tha croìleagain Gàidhlig againn anns na h-àiteachan a leanas.

Ionad Coimhearsnachd Lìte

  • Diluain 9:30 gu 11:25m
  • Diluain 12:30 gu 2:30f

0131 554 4750

lll-leith@ea.edin.sch.uk

Ionad Foghlam Coimhearsnachd Crois na Cìse

Diluain agus Dihaoine 9:15 gu 11:15m

0131 221 5800 

cld-tollcross@ea.edin.sch.uk

Bun-sgoil Taobh na Pàirce

  • Dimàirt 9:15 gu 11:15m
  • Dihaoine 9:15 gu 11:15m

0131 553 5856

admin@taobhnapairce.edin.sch.uk

Leugh barrachd mu chròileagain Dhùn Èideann air làrach-lìn Chròileagain Dhùn Èideann.