Gaelic language plan

English version

We have a statutory duty to produce a Gaelic language plan every five years.

Download the plan and monitoring reports (PDFs)

Our Gaelic language plan for 2018 to 2022 was approved by Bòrd na Gàidhlig on 6 December 2018.

This is the second Gaelic language plan we have produced. It builds on the success of the first plan which saw

 • the expansion of Gaelic Medium Education (GME)
 • a new GME primary school, Taobh na Pàirce
 • improved community relations with our Gaelic communities.

The plan has seven themes and commitments relating to

 • culture
 • economy
 • education
 • workplace
 • community
 • arts and heritage
 • home and early years.
Gaelic version

Chaidh Plana Gàidhlig na Comhairle airson na bliadhnaichean 2018 gu 2022 air aontachadh le Bòrd na Gàidhlig air an 6mh den Dùbhlachd, 2018

Luchdaich a-nuas a’ phlana Gàidhlig (PDF).

’S e seo an dàrna plana Gàidhlig a tha sinn air ullachadh. Tha e a’ leantainn air soirbheas a’ chiad phlana:

 • leudachadh ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FtG)
 • bun-sgoil FtG ùr, Taobh na Pàirce
 • dàimh nas fheàrr leis na coimhearsnachdan Gàidhlig againn.

Tha seachd cuspairean anns a’ phlana le gealltanasan co-cheangailte ri

 • cultar
 • eaconamaidh
 • foghlam
 • àite-obrach
 • coimhearsnachd
 • ealain agus dualchas
 • dachaigh agus tràth-bhliadhnaichean.

Gaelic language plan

Telephone: 0131 469 3875