Cinn-latha seisean sgoile

Cinn-latha seisean sgoile 2021/22

Translation supported by Mànus Macleod and Isla Beaton, 3rd year pupils at James Gillespie’s High School

Foghar

Luchd-obrach a’ tilleadh - Diluain 16 Lùnastal 2021
Luchd-obrach a-mhàin Dimàirt - 17 Lùnastal    2021
Sgoilearan a’ tilleadh  - Diciadain 18 Lùnastal    2021
Saor-làithean an Fhoghair Sgoiltean Dùinte - Diluain 20 Sultain 2021
A h-uile duine a’ tilleadh - Dimàirt 21 Sultain 2021
Meadhan Teirm - Dihaoine 15 Dàmhair 2021
Luchd-obrach a’ tilleadh Diluain 25 Dàmhair 2021
Sgoilearan a’ tilleadh - Dimàirt 26 Dàmhair 2021
Teirm a’ crìochnachadh - Dihaoine 17 Dùbhlachd 2021

Earrach

Luchd-obrach a’ tilleadh - Diciadain 5 Faoilleach 2022
Sgoilearan a’ tilleadh - Diardaoin 6 Faoilleach 2022
Meadhan Teirm - Dihaoine 11 Gearran 2022
A h-uile duine a’ tilleadh - Diluain 21 Gearran 2022
Teirm a’ crìochnachadh - Dihaoine 8 Giblean 2022
Dihaoine na Ceusta Sgoiltean Dùinte - Dihaoine 15 Giblean 2022
Diluain na Caisge Sgoiltean Dùinte - Diluain 18 Giblean 2022

Samhradh

A h-uile duine a’ tilleadh - Diluain 25 Giblean 2022
Latha Bealltainn Sgoiltean Dùinte - Diluain 2 Cèitean 2022
Luchd-obrach a-mhàin - Dimàirt 3 Cèitean* 2022
Sgoilearan a’ tilleadh - Diciadain 4 Cèitean 2022
Iùbailidh Platanam (air atharrachadh bho Latha Bhictòria  Diluain 23 Cèitean) - Sgoiltean Dùinte Diardaoin 2 Ògmhios 2022
Iùbailidh Platanam - Sgoiltean Dùinte Dihaoine 3 Ògmhios 2022

Teirm a’ crìochnachadh - Dihaoine 1 Iuchar 2022