The future of Gaelic bolstered in Edinburgh as plan is published

The City of Edinburgh Council has prepared a Gaelic Language Plan to demonstrate its commitment to the aspirations and objectives included in the National Plan for Gaelic and the Gaelic Language ( Scotland ) Act 2005. Since 2008 the Council has been working with the public and Bòrd na Gàidhlig (BnG) to agree the scope and contents of the plan.  The final submission was agreed by BnG this Autumn. 

Councillor Deidre Brock, spokesperson for Gaelic for the Capital Coalition, said, "We are really pleased our Gaelic Language plan has been endorsed by Bòrd na Gàidhlig. Gaelic is already an important part of daily life for many in Edinburgh, and the Plan aims to build on this foundation.  The opening of Edinburgh's first dedicated Primary School Bun-sgoil Taobh na Páirce next year in Leith will also be a significant milestone for the community and the city."

The plan is now available online in both Gaelic and English language formats.

A Gaelic translation of the above article is available below. 

Tha Comhairle Dhùn Èideann air Plana Gàidhlig a dheasachadh a tha a' nochdadh na geallaidhean aca a thaobh na mòr-mhiannan is na h-amasan a tha ann am Plana Nàiseanta na Gàidhlig agus ann an Achd na Gàidhlig (Alba) 2005. Thairis air na ceithir  bliadhna a dh'fhalbh, tha a' Chomhairle air a bhith ag obair leis a' choimhearsnachd agus le Bòrd na Gàidhlig (BnG) airson aonta fhaighinn air farsaingeachd is air briathran a' phlana.  Chaidh an dreachd mu dheireadh aontachadh le BnG as t-Foghar seo.  

Thuirt an Comhairliche Deidre Brock, neach-labhairt na Gàidhlig às leth Co-bhanntachd a' Phrìomh Bhaile: "Tha sinn air-leth toilichte gun do chur Bòrd na Gàidhlig an taic ris a' Phlana Gàidhlig againn.  Tha a' Ghàidhlig mu thràth na pàirt chudromach de bheatha làitheil mòran dhaoine ann an Dùn Èideann, agus tha am Plana ag amas air togail a thoirt don bhunait sin. Nuair a dh'fhosglas a' chiad Bun-sgoil Ghàidhlig ann an Dùn Èideann, Bun-sgoil Taobh na Pàirce, an ath-bhliadhna ann an Lìte, bidh sin na chlach-mhìle shònraichte don choimhearsnachd is don bhaile-mhòr." 

Gheibhear am plana a-nis air-loidhne anns gach cuid cruthan Gàidhlig is Beurla.

Share and Enjoy:These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

About

The City of Edinburgh Council news blog - letters, opinion, news snippets, video, photos and more.....

Recent posts

Archives

Tags